BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - Оголошення
Поступ головна сторінка, Postup HOMEPAGE

| Головна сторінка | INDEX 16 ЛЮТОГО 2001 року |

Стоп, приїхали...

Міськвиконком доручив збирати гроші за паркування автотранспорту фірмі, статутний капітал якої дорівнює разовій платі за стоянку

СКАНДАЛ

Василь ВАСЮТИН

Знаєте, мене постiйно захоплював спосiб мислення наших чиновникiв. Часом логiку їхнiх учинкiв настiльки важко зрозумiти, що почуваєшся навiть якимось неповноцiнним. Скажiмо, мер бiдкається, що цьогорiчного, навiть розповнiлого на кiлькадесят мiльйонiв гривень, порiвняно з роком минулим, бюджету ледь-ледь вистачить на забезпечення найнагальнiших потреб мiста. З потугами буде профiнансовано соцiальну сферу, доведеться почекати з вирiшенням частини комунальних проблем, а виконкомiвському апаратові доведеться взагалi паски затягувати. I в той же час не використовуються уже наявнi можливостi поповнення скарбницi. Причому, грошi можна заробити, у буквальному сенсі, на рiвному мiсцi.

Йдеться про збiр за паркування автотранспорту. У бюджетi за цiєю статтею запланували отримати 250 тисяч гривень. Мало це чи багато? Що ж, пiдрахуємо. На кiнець 1999 року у Львовi було зареєстровано 85 706 автомобiлiв. Якщо хоча б раз у день один з десяти львiвських автомобiлiв паркується i його власник заплатить за iснуючим тарифом 50 копiйок, то за рiк “набiжить”... понад пiвтора мiльйона гривень (рука так і тягнеться поставити знак оклику, але нижче буде наведено ще стiльки вражаючих цифр та фактiв, якi потребуватимуть i знакiв оклику, i знакiв питання, що я пропоную повправлятися у пунктуацiї читачам).

Так чому ж настiльки занижена бюджетна планка? Виявляється, що перестрибнути її не пiд силу навiть фiрмi “Дiнко”, яка з червня 2000 року займалася збором коштiв за паркування. Протягом перших п’яти мiсяцiв своєї роботи (з червня по жовтень 2000 року) вона зiбрала 35 тисяч гривень. А її рiчний норматив, мiж iншим, становить 600 тисяч гривень. Причому, в окремi мiсяцi перераховувалися направду смiшнi цифри: у червнi – 800 гривень, у серпнi – 400 гривень. Лише пiд кiнець року тут спробували “виправитися” – у вереснi була зiбрана максимальна сума на 20,4 тисяч гривень. Рiзниця мiж помiсячними надходженнями доволi разюча. Зважаючи на кiлькiсть стоянок, де проводиться збiр, – 111, – на кожнiй з них збирали щодня трохи бiльше, ніж дві гривні.

Та попри все, департамент міського інженерного господарства уклав договір з керівництвом ТзОВ “Дінко”, датований 31 грудня минулого року (це число припадало на неділю), про організацію паркування транспортних засобів на території Львова з
1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року. Таким чином, департамент втрутився у компетенцію міської ради, оскільки тільки вона може прийняти подібне рішення.
Іншим нюансом є те, що в договорі не визначено зобов’язань фірми. Вона, між іншим, не виконала ще своїх минулорічних обіцянок. А обiцяно було багато.
Коли в останнiй день 1999 року було визнано незадовiльною роботу госпрозрахункового Бюро з координацiї роботи гаражних кооперативiв та автостоянок, яке займалося i збором за паркування автотранспорту, мiськвиконком вирiшив провести тендер на визначення його правонаступника. I ТзОВ “Дiнко” виграла конкурс, обiйшовши київську центрально-європейську паркувальну асоцiацiю та приватне пiдприємство “Авто-Люкс-Сервiс”, про що було урочисто оголошено 15 травня минулого року. Як зазначалося перед прийняттям рiшення, ТзОВ “Дiнко” привабило членiв конкурсної комiсiї своїм намiром вкласти найбiльше коштiв на впровадження автоматизованої системи паркування.

Фiрма пропонувала вкласти у справу протягом 2000-2005 рокiв 1 мiльйон
600 тисяч гривень на закупiвлю восьмисот паркувальних апаратiв. Також вона мала взяти на себе покриття фiнансових зобов’язань Бюро з координацiї роботи гаражних кооперативiв та автостоянок щодо заборгованостi заробiтної плати i кредиту, якi стосуються служби паркування, станом на 1 березня 2000 року. Ще – забезпечити рiчний збiр коштiв за паркування не менше, нiж згаданi 600 тисяч гривень, частково перейти на автоматизовану систему паркування та забезпечити реалiзацiю абонентних квиткiв через торговельну мережу.

Жодного паркувального апарата, на жаль, я в мiстi не помiтив. Iдею iз запровадженням абонентних квиткiв усi вже вважають просто жартом. Про суми зборiв було згадано двома абзацами вище. З боргами свого попередника ТзОВ “Дiнко” так i не розрахувалося, про що працiвники Бюро повiдомили депутатiв мiськради.

Та й звiдки мала взяти грошi на все це фiрма, у статутному фондi якої усього
50 (п’ятдесят) копiйок. Якщо головний конкурент на тендерi – центрально-європейська компанiя – представив гарантiю вiд ВАТ “Промресурс” про передачу йому восьмисот паркувальних апаратiв протягом 2000-2004 рокiв та зобов’язання київського “Корал-Банку” надати 700 тисяч гривень кредиту на автоматизацiю паркувальної системи Львова, то “Дiнко” цим похвалитися не могла. Щоправда, фiрма мала листи – вiд Львiвської фiлiї АТ ВАБанк, в якому говорилося про можливiсть розгляду питання надання кредиту, та – вiд СП ТзОВ “Галев”, де йшлося про готовнiсть надати безпроцентну позику на суму 160 тисяч гривень. Але датованi вони були вiдповiдно 21 та 27 червня 2000 року. Тендерна комiсiя ж засiдала 15 травня, а значить, ознайомитися з ними не могла. Хочеться вiрити, що вибiр чиновникiв зупинився на фiрмi “Дiнко” (серед засновникiв якої, до речi, є брат одного з наших нардепiв) через хвилинне запаморочення, спричинене спалахом галицького патрiотизму. Інакше, справа просто пахне кримiналом.

Цiкаво, що майже два мiсяцi ТзОВ “Дiнко” збирала грошi за паркування фактично незаконно. До 20 липня 2000 року дiяла ухвала, згiдно з якою вiдповiдальнiсть за збiр за паркування покладалася на Бюро роботи гаражних кооперативiв та автостоянок. I хоча обидвi цi органiзацiї на початку червня пiдписали договiр про передачу повноважень, вiн не мав жодної юридичної сили. Коли нарештi мiськвиконком винiс договір на розгляд депутатiв, в останнiх ще тодi з’явилися певнi запитання стосовно дiяльностi “Дiнко”. Проект ухвали пiдтримки не знайшов. Тодi шановний мер запропонував прийняти це рiшення тимчасово до вересня (таке формулювання зафiксувала аудiоплiвка). Натомiсть у прийнятiй ухвалi N 735 “Про вдосконалення органiзацiї та функцiонування мiсць паркування транспортних засобiв на територiї м. Львова” у пунктi 1 зазначено: “Надати право тимчасово, до прийняття остаточного рiшення сесiєю Львiвської мiської ради у 2000 роцi, проведення збору коштiв за паркування автотранспорту у м. Львовi товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю “Дiнко”.
Помiтили? Випала лишень згадка про мiсяць. Це дозволило департаменту міського інженерного господарства спробувати “узаконити” співпрацю з “Дінко” ще на два роки – зі сподіванням, що ніхто нічого не помітить. А фірмі дало можливiсть продовжувати збирати грошi, доки депутати не визначаться, що з нею робити.

А робити щось треба. І можна. На думку депутатів мiськради, які входять до складу тимчасової комiсiї, що вивчає стан справ із паркуванням у Львовi, перш за все варто розробити концепцiю паркування загалом. Її проект, до речі, уже підготовлено. Відповідно до проекту, потрібно визначитися з умовами паркування, кількістю та територією стоянок, місцем паркувальних територій у загальній схемі благоустрою міста та узгодженість з рухом транспорту по вулицях, критерiями співпраці з органiзацiями, задіяними у паркуванні, створенням зручностей для львів’ян та гостей міста, встановленням системи оплати за стоянку тощо. Адже сьогоднi вартiсть за стоянку у Львовi в п’ятдесят копiйок суперечить Декрету Кабiнету Мiнiстрiв “Про мiсцевi податки та збори”, згiдно з яким ця максимальна сума повинна вноситися лише тоді, коли стоянку належним чином обладнано. В нас про якусь обладнанiсть стоянок говорити важко.

Яким же чином слід налагодити співпрацю з організаціями, уповноваженими збирати кошти за паркування, аби не потрапити у ситуацію, подібну до тієї, що склалася з “Дінко”? Ідеальним варiантом стала б концесiя стоянок. Фiрма чи кiлька фiрм, вiдiбраних у результатi тендера, одразу вносять у мiську скарбницю певну суму за стоянку, яка дозволить їм протягом визначеного термiну провадити паркувальний бiзнес. Мiсто тодi отримає живi грошi, якi одразу може використовувати для вирiшення своїх проблем, а не житиме в очiкуваннi щомiсячних вiдрахувань, якi в результаті нагадуватимуть швидше милостиню. Залишається тільки сподiватися, що здоровий глузд допоможе це зрозуміти і чиновникам.

POSTUP - ПОСТУП
№27 (685),
16 ЛЮТОГО 2001 року

ПЕРША СТОРІНКА
·Цитата Поступу
·Нація звільнить Кучму?
·Василь Куйбіда пожадівся послові США

ПОГЛЯД
·Чи висловлять люди недовіру Президентові?
·Львів цього року буде жити за планом
·Чи діждемося Маннергейма?

ПОСТУП У ЛЬВОВІ
·З 1 березня за житло платитимемо більше
·На зміну грипу прийшли кір і гепатит
·Медичні центри добудовуватимуть гуртом
·КІЛЬКА СЛІВ
·Представлено нового начальника УМВС
·Очікується реорганізація комунальних підприємств
·На реставрацію гроші проситимуть у ЮНЕСКО
·Лад у країні наведуть податківці?

НАША СТОЛИЦЯ
·АРХІВАРІУС
·Стоп, приїхали...

ПОСТУП З КРАЮ
·Ющенка, Плюща і Кучму притягнуть суду?
·Юлію Тимошенко тримають у найгіршому СІЗО
·Ющенко хоче кадрових змін
·Нація звільнить Кучму?
·КРАЙ

ПОСТУП У СВІТ
·СВІТООГЛЯД
·Над Балтикою таки пахне ракетами
·Останній гріх президента Клінтона
·Москва вимре від "коров"ячого сказу"?
·Усе менше надій на мир

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОСТУП
·"АвтоВАЗ-Інвест" став господарем запорізького алюмінію
·Європа хоче заборонити насильницьке поглинання компаній
·Добрі наміри "Доброти"
·Фінансовому словнику - високу оцінку
·ЕКОНОВИНИ

НАС 800 ТИСЯЧ
·Адміністративно-територіальна реформа Львова:

АРТ-ПОСТУП
·Юрій Онух: "На бієнале у Венеції Україну представить Фонд Мазоха"
·Фонд Мазоха

АВТО-ПОСТУП
·НОВИНКИ
·Чемний водій ДАІ не боїться
·Автогіганти скорочують виробництво

СПОРТ-ПОСТУП
·Кінця світу у футболі ще не буде
·Без тренера і без голів
·Дзаккероні повиснув на волоску
·СПОРТ-БЛІЦ

ПОСТ-FACTUM
·КАЛЕНДАР
·Оголошено номінантів на "Оскар"